Korporativ kodeks

«Антекс» АЖ

Кузатув кенгашига                                                          

Узбекистон Республикаси Президентининг  24.04.2015 йил кундаги № ПФ- 4720 сон билан «Акциядорлик жамиятларда замонавий Корпоратив бошкарув услубларини жорий этиш чора тадбирлари тугрисидаги» Фармони кабул килинган. Юкоридаги кабул килинган Фармонида  акциядорлик жамиятларига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини тубдан ошириш, бўлажак инвесторлар учун уларнинг очиқлиги ва жозибадорлигини таъминлаш, замонавий Корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш, корхоналарни стратегик бошқаришда акциядорлар ролини кучайтириши тугрисида тафсиялар берилган. Ушбу Фармонига асосан «Антекс»  акциядорлик  жамияти 2016 йил 29 июнь куни 2015 йил якунлари буйича утказилган умумий йигилишида жамиятга  Корпоратив бошкарув Кодексини жорий этиш тугрисидаги масалани куриб чикилган. Йигилиш карорига кура жамиятга Корпоратив бошкарув  кодексини жорий килиш буйича уч  кишидан иборат комиссия  тузиш хамда  ушбу масалани 2017 йилдаги умумий йигилишида кайта куриб чикиш тугрисида карор кабул килинган. Юкорида тузилган комиссияси томонидан жамиятга нисбатан Корпоратив кодексини жорий килиш тугрисида масалани урганиб чикилган. Урганиш натижасида жамият устав капиталида давлат улуши йуклиги, жамиятнинг устав капиталининг 51 фойизи чет эл инвестори «VITCOM INVESTMENTS LLC» компания улишига тегишлилиги  хамда  Корпоратив бошкарув  кодексини жорий килиш мажбурий эмаслигини айтиб утган. Юкорида келтирилган холатларни инобатга олган холда комиссия томонидан жамиятга Корпоратив бошкаруви кодексини жорий килиш жоиз эмаслиги тугрисида хулоса берилганлигини маълум киламиз.

«Антекс» акциядорлик

жамияти Корпаратив бошкарув

комиссия раиси:                                                                                       Исаков П.М.

Аъзолари:                                                                                                 Ганиев М.М.

Темиров .М.

06.06.2017 й.

 

 

 

    «АНТЕКС» акциядорлик жамиятининг 2016 йил 29 июнда булиб утган акциядорларнинг набатдаги умумий йиглишида корпаратив бошкарув кодексини жорий этиш масаласи 2017 йилда булиб утадиган  акциядорларнинг набатдаги умумий йигилишда куриб чикиш тугрисида карор кабул килинганлиги сабабли жорий этилмаган. 

Jamiyatimiz haqida savolingiz bormi?

Biz bilan saytimiz orqali bog’laning hamda o’zingizni qiziqirgan savollarga javob oling!

Fotolavhalar


logo

openinfo_uz

Skip to content