Biznes reja

  « Т А С Д И Қ Л АЙ М А Н »

 «ANTEKS» Акциядорлик жамияти Бошкарув раиси

 

_________________П. Исаков.

 

« 01»  декабрь  2017 й.

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

2018 йил учун.

 

 

 

 

 

 

 

СЕГАЗАКУМ. к.

 

 

Кириш.

                    «ANTEKS» акциядорлик жамияти келгусида ишлаб чиқариш қувватидан унумли фойдаланиш, ишлаб чиқариш хажмини ошириш, ички ва ташқи бозор талаблари асосида махсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш мақсадида ушбу бизнес  режа тузилди.

 «ANTEKS» акциядорлик жамияти низоми Андижон вилоят Шахрихон туман хокимлиги хузиридаги ягона дарча маркази томонидан  2016 йил 19 август   куни   № 475/2  реестрдаги тартиб рақам билан кайта  руйхатдан утказилган.

 «ANTEKS» акциядорлик жамияти  асосан Андижон вилоят  Шахрихон туманидаги  200 нафарга якин  ахолини иш билан таминланган.

 

Жамият  Асосий  максади.

 

 1. Корхона фаолиятнинг асосий мақсади сифатида фойда олишни кузловчи тижорат ташкилоти булиб, асосан ички ва  ташки бозорда  тукимачилик махсулотларга бўлган талабларини қондириш мақсадида ўз хиссасини қўйиш учун пахтадан калава ип ва бошка текстиль  махсулотларни ишлаб чиқариш:
 2. Махаллий хом ашёдан фойдаланган холда экспорт салохиятини ошириш  ва чет эл валютаси  олиб кириш.
 3. Корхонага якин атрофда жойлашган Шахрихон тумани  Сегазакум кишлоги ва Олтинкул   туман   ахолисини  иш  билан  таъминлаш.

                                

               Жамият қуйидаги фаолият билан шуғулланади.

 

Корхона ўзига қуйидаги вазифаларни бажаришда Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида қуйидаги фаолиятларни амалга оширилади:

 • Текстиль махсулотларни ишлаб чиқариш .
 • Маиший хизмат кўрсатишни ташкил қилиш.
 • Белгиланган тартибда экспорт-импорт операциялари ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш.
 • Улгуржи ва чакана савдо.
 • Умумий овкатланиш шахобчалари тармокларини очиш.
 • Махаллий ва халкаро юк ва йуловчилар автотранспорт ташувини ташкил этиш.

 

 

 

 • Курилиш-таъмирлаш ишлари, курилиш, сантехник ва авария хизматларини бажариш, бино ва хоналар дизайни, ишлаб чикариш ва савдо хоналарини, бинолар ва турар жой уйларини таъмирлаш.
 • Маиший хизматларни барча турларини курсатиш.
 • Саноат, маданий-маиший хамда халқ истеъмоллари ишлаб чиқариш, сотиб олиш, етказиб бериш ва сотиш ;

Ўзбекистон Респуликасининг белгиланган қонун-қоидалари асосида барча фаолият турларини амалга ошириш хуқукига эга.

Корхона  йилига уртача 4200 – 4500 тонна пахтани кайта ишлаб  йилига  3600 тонна юкори сифатли 54 000 000 минг сумлик 6586  минг АКШ доллирлик экспортбоб   товор махсулоти ишлаб чикариш  ва 100% махсулотни чет эл мамлакатларга экспорт килиш куввотига эга. Режага асосан корхонада ички ва ташқи бозор талабларини ўрганган холда замонавий рақобатбардош махсулотларни ишлаб чиқарилади.

Албатта бу режани амалга оширишда биринчи навбатда корхонанинг фойда олиш ва шу орқали ишлаб чиқаришни янада кенгайтиришдан иборатдир.

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Корхона тарихи

 

Корхона номи:                                             «ANTEKS» акциядорлик жамияти.

                                                                                                                                    

Корхона рахбари:                                       Исаков Пулат Муйдинович.

 

Акциядорлар                                       «VITCOM INVESTMENTS LLC»   (Америка)

Компанияси  (51%) ни 20% юридик ва  колган 29% жисмоний шахсларни ташкил килади.

 

Юридик манзили:                                   Андижон  вилоят Шахрихон тумани

                                                                   Сегазакум кишлоги.

Банк:                                                       «УзСКБ» Андижон Бунёткор  булими.

Хисоб рақами:                                               202 100 006 002 857 760 01

МФО:                                                              00076

ИНН:                                                               201 494 432

 

  Йиллик ишлаб чикариш  куввати :            3600 тн. калава ип

Йиллик экспорт  хажми  :                             6586,0  минг  АКШ  доллари.       

Махсулот  экспорт килинадиган   давлатлар:   Россия , Хитой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  уртача  йил ишлаб чиқариш

Д А С Т У Р И .

Махсулот номи Йигирув машинаси унумдорлиги (кг/соат) Хақиқий ишлаш вақти (маш/соат) Туриб қолиш (%) Машиналар ишлаш вақти (маш/соат) Йиллик иш вақти меъёри (соат) Ишловчи машиналар сони Йиллик

ишлаб

чиқариш

хажми тн.

Калава

ип №55/1

 

26,62

 

135232 5 142 350 7456 19092 вер

(37 маш)

3600
Жами:           19092 3600

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2018 йилда ишлаб чиқариш учун зарур булган хом ашё  Х И С О Б И .

Т/Р                           № Махсулот     номи Йиллик ишлаб чиқариш хажми (тн) Хом-ашё сарфи
Ишлаб

чикариш меъёри

Жами сарф
1. Пахта толаси  1-нав 70% 2520 87,5 2880
2. Пахта толаси  2-нав  30% 1080 85,2 1267
Жами 3600 86,8 4147

 

                   Уртача  йил  пахта толаси  нархини  хисоблаш.

 

Контракт шартнома буйича пахта толаси база нархи 5-тип 1-нав урта 1-тонна учун  1696,83  АКШ доллари  килиб  олинган.

Бизнинг аввалги кузатувларимиз ва прогнозларимизга асосланиб пахта толасини  уртача  нархи куйидагича булиши кутилмокда.

 

5-тип 1-сорт ифлос  индексацияни хисоблаган холда -1569,57 АКШ доллари

5-тип 2-сорт ифлос  индексацияни хисоблаган холда -1426,02 АКШ доллари

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича  8200 сум  олинди.

 

5-тип 1-сорт  ифлос   нархи миллий валютада  ККС сиз =1569,57- 20% =1255,65АКШ доллари х 8200 сум курс =10296,33 сум  1 кг  учун

 

5-тип 2-сорт  ифлос   нархи миллий валютада  ККС сиз =1426,02- 20% =1140,81 АКШ доллари х  8200 сум курс =9354,69 сум  1 кг  учун

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2018 йилда  ишлаб чиқариш учун сарфланган хом ашё қийматининг

ХИСОБИ.

 

Т/Т

рақ

Сарфланган махсулот номлари Жами:

Сарф (тн)

1 кг

хом  ашё бахоси сўм

Жами киймати
минг сўм Минг АКШ дол
1. Пахта толаси  1-нав 70% 2880 10296,33 29 653 430,4 3616,3
2. Пахта толаси  2-нав  30% 1267 9354,69 11 852 392,23 1445,4
Жами 4147   41 505 822,63 5061,7

 

 

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича  8200 сум  олинди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2018 йилда  ишлаб чиқариш учун зарурий ёрдамчи материаллар сарфи ва қиймати.

 

Т/Т Материаллар номи Улчов

бирлиги

Ишлаб  чикарилган  махсулот (тн) Жами  сарф

миқдори

Нархи

сўм

Қиймати минг сўм
1. Электр  энергия М.кВт/соат 13 259 175,00      2 320 250
2. Конус дона 3600 1 904 762 167,18       318 452
3. Коп дона 3600 158 730 1200,00 190 476
4. Целлофан  пакет дона 3600 1 904 762 20,00 38 095,0
  Жами       2867273

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича  8200 сум  олинди

 

Иш ҳақи сарфи.    

Минг Сум.

Т/Т Бўлимлар номи Жами  иш  хаки
1. Асосий ишчилар иш ҳақи 1053 000
Ажратмаси 25% 263 250
2. Умумфабрика иш ҳақи 250 000
Ажратмаси 25% 62 500
3. Идора ходимлар ва бошқалар иш ҳақи 180 000
Ажратмаси 25% 45 000
4. Жами иш ҳақи 1483 000
Ажратма 370 750

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс    8200 сум  олинди

 

 

 

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2018 йилда Ишлаб чиқариш учун зарурий билвосита харажатлар сарфи ва қиймати.

 

Т/Т Материаллар номи Улчов

бирлиги

Ишлаб  чикарилган  махсулот (тн) Жами  сарф

миқдори

Нархи

сўм

Қиймати минг сўм
1. Эхтиёт кисмлар Минг сум 3600 60 500
2. Бензин Минг сум 12 000
Озик овкат Минг сум 144 000
  Жами       216 500

 

 

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича  8200 сум  олинди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2018 йилда  ишлаб чиқариш харажатлар  ХИСОБИ

т/т Харажатлар номи Жами  харажат
Минг сум Минг АКШ дол.
1. Ишлаб чиқариш харажатлари
1. Хом-ашё қиймати 41 505 822,63 5061,8
2. Ёрдамчи матеряаллар       216 500 26,4
3. Электр энергия сарфи 2 320 250 282,9
4. Асосий ишчилар иш ҳақи 1053 000 128,4
5. Иш ҳақидан ажратма 25% 263 250 32,1
6. Билвосита моддий цех харажатлари 547 023 66,7
7. Умум фабрика иш ҳақи 250 000 30,5
8. Иш ҳақидан ажратма 25% 62 500 7,6
Жами ишлаб чиқариш таннархи  46 218 345,63

 

  

5636,4
2. Давр харажатлари
1. Идора ходимлар ва бошқалар иш ҳақи 180 000 22,0
2. Иш ҳақидан ажратма 25% 45000 5,4
3. Сафар харажатлари 1 200 0,2
4. Бошка  сотиш  харажатлари 9600 1,2
5. Асосий тулов 3000 000 368,8
6.     фоиз тўлови 300 000 36,6
7 Банк гарантия тулови 300 000 36,6
8. Соликлар  ва  ажратмалар 840 000 102,4
Жами давр харажати 4 675 800 573,2

 

  Умумий харажатлар 50 894 145,63 6209,6

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича  8200 сум  олинди

 

 

 

 

 

«ANTEKS» акциядорлик  жамиятиниг  2018 йилда   ишлаб чиқариш  ва    сотиш ХАЖМИ

 

Т/Т Махсулот номи Ишлаб чиқариш ва сотиш хажми Изох
Миқдори

Тн.

Нархи

1 кг сўм

Қиймати

минг сўм

1.  Йигирув машинаси АКШ доллар курсини узгаришига нисбатан нархлар узгаради.
Калава   ип №55/1 3600 15 000 54 000 000
   
Жами: 3600 15 000 54 000 000

 

Контракт шартномага  асосан       №55/1 калава ип   1 кг – 2,30 АКШ доллар

Бизнес, режа хисоблаш даврида  1 АКШ  долларининг  давлат курси  8200  сум  килиб  олинди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2018 йил учун   Харажатлар ва даромадлар ЖАДВАЛИ

Т/Т Кўрсаткичлар номи Улчов бирлиги Жами
1. Жами сотишдан тушуми Минг сўм/минг АКШ дол 54 000 000 6585,4

 

2. Корхона умумий харажатлари Минг сўм/минг АКШ дол 50 894 145,63 6206,6 6209,6
Шундан:
– ишлаб чиқариш харажатлари Минг сўм/минг АКШ дол 46 218 345,63

 

 

5636,4
-амортизация ажратмаси Минг сўм/минг АКШ дол
-сотиш  харажатлари Минг сўм/минг АКШ дол 9600 1,2
-соликлар  ва  ажратмалар Минг сўм/минг АКШ дол 840 000 102,4
-давр харажатлари Минг сўм/минг АКШ дол      3 826 200

 

466,6
3. Солиқ тўлангунча фойда Минг сўм/минг АКШ дол 3 105 854,37 378,76
4. Соф фойда Минг сўм/минг АКШ дол  3 105 854,37 378,76

 

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича 8200  сум  олинди.

  « Т А С Д И Қ Л АЙ М А Н »

 «ANTEKS» Акциядорлик жамияти Бошкарув раиси

 _________________П. Исаков.

 « 01»  декабрь  2016 й.

                                                                                                                                        

 «ANTEKS»

аксиядорлик жамияти

БИЗНЕС  РЕЖАСИ

 

2017 йил учун.

 

 

 

 

 

 

 

СЕГАЗАКУМ. к.

 

 

Кириш.

                    «ANTEKS» акциядорлик жамияти келгусида ишлаб чиқариш қувватидан унумли фойдаланиш, ишлаб чиқариш хажмини ошириш, ички ва ташқи бозор талаблари асосида махсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш мақсадида ушбу бизнес  режа тузилди.

 «ANTEKS» акциядорлик жамияти низоми Андижон вилоят Шахрихон туман хокимлиги хузиридаги ягона дарча маркази томонидан  2016 йил 19 август   куни   № 475/2  реестрдаги тартиб рақам билан кайта  руйхатдан утказилган.

 «ANTEKS» акциядорлик жамияти  асосан Андижон вилоят  Шахрихон туманидаги  200 нафарга якин  ахолини иш билан таминланган.

 

Жамият  Асосий  максади.

 

 1. Корхона фаолиятнинг асосий мақсади сифатида фойда олишни кузловчи тижорат ташкилоти булиб, асосан ички ва  ташки бозорда  тукимачилик махсулотларга бўлган талабларини қондириш мақсадида ўз хиссасини қўйиш учун пахтадан калава ип ва бошка текстиль  махсулотларни ишлаб чиқариш:
 2. Махаллий хом ашёдан фойдаланган холда экспорт салохиятини ошириш  ва чет эл валютаси  олиб кириш.
 3. Корхонага якин атрофда жойлашган Шахрихон тумани  Сегазакум кишлоги ва Олтинкул   туман   ахолисини  иш  билан  таъминлаш.

                                

               Жамият қуйидаги фаолият билан шуғулланади.

 

Корхона ўзига қуйидаги вазифаларни бажаришда Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида қуйидаги фаолиятларни амалга оширилади:

 • Текстиль махсулотларни ишлаб чиқариш .
 • Маиший хизмат кўрсатишни ташкил қилиш.
 • Белгиланган тартибда экспорт-импорт операциялари ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш.
 • Улгуржи ва чакана савдо.
 • Умумий овкатланиш шахобчалари тармокларини очиш.
 • Махаллий ва халкаро юк ва йуловчилар автотранспорт ташувини ташкил этиш.

 

 

 

 • Курилиш-таъмирлаш ишлари, курилиш, сантехник ва авария хизматларини бажариш, бино ва хоналар дизайни, ишлаб чикариш ва савдо хоналарини, бинолар ва турар жой уйларини таъмирлаш.
 • Маиший хизматларни барча турларини курсатиш.
 • Саноат, маданий-маиший хамда халқ истеъмоллари ишлаб чиқариш, сотиб олиш, етказиб бериш ва сотиш ;

Ўзбекистон Респуликасининг белгиланган қонун-қоидалари асосида барча фаолият турларини амалга ошириш хуқукига эга.

Корхона  йилига уртача 4200 – 4500 тонна пахтани кайта ишлаб  йилига  3600 тонна юкори сифатли 24  840 000 минг сумлик 10 800  минг АКШ доллирлик экспортбоб   товор махсулоти ишлаб чикариш  ва 100% махсулотни чет эл мамлакатларга экспорт килиш куввотига эга. Режага асосан корхонада ички ва ташқи бозор талабларини ўрганган холда замонавий рақобатбардош махсулотларни ишлаб чиқарилади.

Албатта бу режани амалга оширишда биринчи навбатда корхонанинг фойда олиш ва шу орқали ишлаб чиқаришни янада кенгайтиришдан иборатдир.

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Корхона тарихи

 

Корхона номи:                                             «ANTEKS» акциядорлик жамияти.

                                                                                                                                    

Корхона рахбари:                                       Исаков Пулат Муйдинович.

 

Акциядорлар                                       «VITCOM INVESTMENTS LLC»   (Америка)

Компанияси  (51%) ни 20% юридик ва  колган 29% жисмоний шахсларни ташкил килади.

 

Юридик манзили:                                   Андижон  вилоят Шахрихон тумани

                                                                   Сегазакум кишлоги.

Банк:                                                       «УзСКБ» Андижон Бунёткор  булими.

Хисоб рақами:                                               202 100 006 002 857 760 01

МФО:                                                              00076

ИНН:                                                               201 494 432

 

  Йиллик ишлаб чикариш  куввати :            3600 тн. калава ип

Йиллик экспорт  хажми  :                             10 800  минг  АКШ  доллари.       

Махсулот  экспорт килинадиган   давлатлар:   Россия , Хитой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  уртача  йил ишлаб чиқариш

Д А С Т У Р И .

Махсулот номи Йигирув машинаси унумдорлиги (кг/соат) Хақиқий ишлаш вақти (маш/соат) Туриб қолиш (%) Машиналар ишлаш вақти (маш/соат) Йиллик иш вақти меъёри (соат) Ишловчи машиналар сони Йиллик

ишлаб

чиқариш

хажми тн.

Калава

ип №55/1

 

26,62

 

135232 5 142 350 7456 19092 вер

(37 маш)

3600
Жами:           19092 3600

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2017 йилда ишлаб чиқариш учун зарур булган хом ашё  Х И С О Б И .

Т/Р                           № Махсулот     номи Йиллик ишлаб чиқариш хажми (тн) Хом-ашё сарфи
Ишлаб

чикариш меъёри

Жами сарф
1. Пахта толаси  1-нав 70% 2520 87,5 2880
2. Пахта толаси  2-нав  30% 1080 85,2 1267
Жами 3600 86,8 4147

 

                   Уртача  йил  пахта толаси  нархини  хисоблаш.

 

Контракт шартнома буйича пахта толаси база нархи 5-тип 1-нав урта 1-тонна учун  1696,83  АКШ доллари  килиб  олинган.

Бизнинг аввалги кузатувларимиз ва прогнозларимизга асосланиб пахта толасини  уртача  нархи куйидагича булиши кутилмокда.

 

5-тип 1-сорт ифлос  индексацияни хисоблаган холда -1569,57 АКШ доллари

5-тип 2-сорт ифлос  индексацияни хисоблаган холда -1426,02 АКШ доллари

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича  3100 сум  олинди.

 

5-тип 1-сорт  ифлос   нархи миллий валютада  ККС сиз =1569,57- 20% =1255,65АКШ доллари х 3100 сум курс =3892,52 сум  1 кг  учун

 

5-тип 2-сорт  ифлос   нархи миллий валютада  ККС сиз =1426,02- 20% =1140,81 АКШ доллари х  3100 сум курс =3536,51 сум  1 кг  учун

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2017 йилда  ишлаб чиқариш учун сарфланган хом ашё қийматининг

ХИСОБИ.

 

Т/Т

рақ

Сарфланган махсулот номлари Жами:

Сарф (тн)

1 кг

хом  ашё бахоси сўм

Жами киймати
минг сўм Минг АКШ дол
1. Пахта толаси  1-нав 70% 2880 3892,52 11 210 457,6 3616,3
2. Пахта толаси  2-нав  30% 1267 3536,51 4 480 758,2 1445,4
Жами 4147   15 691 215,8 5061,7

 

 

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича  3100 сум  олинди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2017 йилда  ишлаб чиқариш учун зарурий ёрдамчи материаллар сарфи ва қиймати.

 

Т/Т Материаллар номи Улчов

бирлиги

Ишлаб  чикарилган  махсулот (тн) Жами  сарф

миқдори

Нархи

сўм

Қиймати минг сўм
1. Электр  энергия М.кВт/соат 13 259 175,00      2 320 250
2. Конус дона 3600 1 904 762 167,18       318 452
3. Коп дона 3600 158 730 1200,00 190 476
4. Целлофан  пакет дона 3600 1 904 762 20,00 38 095,0
  Жами       2867273

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича  3100 сум  олинди

 

Иш ҳақи сарфи.    

Минг Сум.

Т/Т Бўлимлар номи Жами  иш  хаки
1. Асосий ишчилар иш ҳақи 1053 000
Ажратмаси 25% 263 250
2. Умумфабрика иш ҳақи 250 000
Ажратмаси 25% 62 500
3. Идора ходимлар ва бошқалар иш ҳақи 180 000
Ажратмаси 25% 45 000
4. Жами иш ҳақи 1483 000
Ажратма 370 750

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс    3100 сум  олинди

 

 

 

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2017 йилда Ишлаб чиқариш учун зарурий билвосита харажатлар сарфи ва қиймати.

 

Т/Т Материаллар номи Улчов

бирлиги

Ишлаб  чикарилган  махсулот (тн) Жами  сарф

миқдори

Нархи

сўм

Қиймати минг сўм
1. Эхтиёт кисмлар Минг сум 3600 60 500
2. Бензин Минг сум 12 000
Озик овкат Минг сум 144 000
  Жами       216 500

 

 

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича  3100  сум  олинди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2017 йилда  ишлаб чиқариш харажатлар  ХИСОБИ

т/т Харажатлар номи Жами  харажат
Минг сум Минг АКШ дол.
1. Ишлаб чиқариш харажатлари
1. Хом-ашё қиймати 15 691 215,8 5061,8
2. Ёрдамчи матеряаллар       216 500 69,9
3. Электр энергия сарфи 2 320 250 748,5
4. Асосий ишчилар иш ҳақи 1053 000 339,7
5. Иш ҳақидан ажратма 25% 263 250 84,9
6. Билвосита моддий цех харажатлари 547 023 176,4
7. Умум фабрика иш ҳақи 250 000 80,6
8. Иш ҳақидан ажратма 25% 62 500 20,1
Жами ишлаб чиқариш таннархи   20 403 738,8

  

6581,9
2. Давр харажатлари
1. Идора ходимлар ва бошқалар иш ҳақи 180 000 58,0
2. Иш ҳақидан ажратма 25% 45000 14,5
3. Сафар харажатлари 1 200 0,4
4. Бошка  сотиш  харажатлари 9600 3,1
5. Асосий тулов 3000 000 967,7
6.     фоиз тўлови 300 000 96,8
7 Банк гарантия тулови 300 000 96,8
8. Соликлар  ва  ажратмалар 840 000 271,0
Жами давр харажати 4 675 800 1508,3

 

  Умумий харажатлар 25 079 538,8 8090,2

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича  3100 сум  олинди

 

 

 

 

 

«ANTEKS» акциядорлик  жамиятиниг  2017 йилда   ишлаб чиқариш  ва    сотиш ХАЖМИ

 

Т/Т Махсулот номи Ишлаб чиқариш ва сотиш хажми Изох
Миқдори

Тн.

Нархи

1 кг сўм

Қиймати

минг сўм

1.  Йигирув машинаси АКШ доллар курсини узгаришига нисбатан нархлар узгаради.
Калава   ип №55/1 3600 7130 25 668 000
   
Жами: 3600 7130 25 668 000

 

Контракт шартномага  асосан       №55/1 калава ип   1 кг – 2,30 АКШ доллар

Бизнес, режа хисоблаш даврида  1 АКШ  долларининг  давлат курси  3100  сум  килиб  олинди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ANTEKS» акциядорлик жамиятиниг  2017 йил учун   Харажатлар ва даромадлар ЖАДВАЛИ

Т/Т Кўрсаткичлар номи Улчов бирлиги Жами
1. Жами сотишдан тушуми Минг сўм/минг АКШ дол 25 668 000 8280,0
2. Корхона умумий харажатлари Минг сўм/минг АКШ дол 25 079 538,8 8090,2
Шундан:
– ишлаб чиқариш харажатлари Минг сўм/минг АКШ дол 20 403 738,8

 

 

6581,9
-амортизация ажратмаси Минг сўм/минг АКШ дол
-сотиш  харажатлари Минг сўм/минг АКШ дол 9600 3,1
-соликлар  ва  ажратмалар Минг сўм/минг АКШ дол 840 000 271,0
-давр харажатлари Минг сўм/минг АКШ дол      3 826 200

 

1234,2
3. Солиқ тўлангунча фойда Минг сўм/минг АКШ дол 588 461,2 189,8
4. Соф фойда Минг сўм/минг АКШ дол     588 461,2 189,8

 

 

Хисоб-китоб даврида 1-АКШ доллари  курс буйича 3100  сум  олинди.

Jamiyatimiz haqida savolingiz bormi?

Biz bilan saytimiz orqali bog’laning hamda o’zingizni qiziqirgan savollarga javob oling!

Fotolavhalar


logo

openinfo_uz

Skip to content